Przegląd instalacji elektrycznej – kompleksowo i rzetelnie

Obowiązek dokonania przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu wprost wynika z prawa budowlanego – musi zatem być spełniany co 5 lat. W trakcie wykonywania usługi sprawdzamy przewody elektryczne w zakresie rezystancji izolacji kabli oraz przewodów w obwodach zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku starszych instalacji w blokach sprawdza się także stan osłon służących jako ochrona przeciwporażeniowa.

Przeglądy instalacji elektrycznych są wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Domy jednorodzinne są oficjalnie zwolnione z tego wymogu, co czasami interpretowane jest jako przyzwolenie na pominięcie kontroli stanu technicznego instalacji. Nieostrożność ta może kosztować dużo pieniędzy. Obowiązek wykonania takiego przeglądu jest często zawarty w ogólnych warunkach ubezpieczenia domów jednorodzinnych. Bez ważnego dokumentu ubezpieczenie nie zostanie wypłacone w razie wypadku lub pożaru. Niedopełnienie obowiązku oględzin instalacji również podlega karze grzywny do 5 000 złotych, a nawet odpowiedzialności karnej, jeśli wypadek spowoduje szkodę na osobie.

Inspekcje elektryczne – Wrocław

Przeprowadzamy inspekcje elektryczne na terenie Wrocławia na prośbę właścicieli budynków lub administratorów bloków wielorodzinnych. Na ich podstawie można uzyskać informacje na temat aktualnego stanu technicznego obiektu. Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych elektryków z uprawnieniami, którzy odbyli wiele specjalistycznych szkoleń. Dzięki temu instalacja mieszkaniowa może zostać poddana odpowiednim testom. Do wykonania inspekcji elektrycznych kwalifikują uprawnienia kategorii E1 i D1. Dysponujemy certyfikowanymi i właściwie skalibrowanymi urządzeniami pomiarowymi. Podczas wykonywania usługi kontrolujemy parametry pętli zwarciowej, a także działanie wyłączników różnicowoprądowych.

Odbiór instalacji elektrycznej

Dzięki posiadaniu certyfikatu kwalifikacyjnego grupy G1 możemy dokonać odbioru instalacji elektrycznej we Wrocławiu i okolicach. Dysponujemy uprawnieniami energetycznymi dotyczącymi urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Sporządzamy specjalny dokument prawny poświadczający stan instalacji elektrycznej w mieszkaniu.

Przed odbiorem instalacji elektrycznej wykonujemy następujące czynności:

  • pomiary rezystancji izolacji przewodów,
  • sprawdzenie ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • pomiary uziemienia,
  • badanie wyłącznika różnicowoprądowego,
  • sprawdzenie prawidłowości działania instalacji, rozmieszczenie w pokojach.

Protokół powinien potwierdzać poprawność rozmieszczenia punktów elektrycznych w stosunku do ich rozmieszczenia i przyłączy w projekcie instalacji elektrycznej. Tylko wtedy możemy dokonać odbioru instalacji elektrycznej.